Incitament och Lajvdramaturgi, Ordlista: Del 1

 

Svensk term Engelsk term Betydelse
Arrangör Larpwright Se *Lajvarrangör.
Attraktor Attractor En öppning eller spelmöjlighet som deltagarna kan lockas att följa. Attraktorer kan metaforiskt ses som stigar genom *lajvdimman, som leder deltagare i en viss riktning.

Attraktorer är per definition synliga för deltagare, de är ofta den ’synliga’ delen av *incitament och *incitamentnät. Ju starkare attraktorerna är desto mer förutsägbart blir lajvet.

Avsiktliga möjligheter Intentional possibilities Möjligheter eller sannolika utvecklingar som arrangören förutser och planerar för på sitt lajv. Innefattar både scriptade saker och saker spelarna kan tänkas göra.
Bakgrundshistoria Backstory En berättande text om en rollfigurs eller grupps tidigare historia. Används gärna för att plantera incitament i.
Berättelse Story En kedja av händelser, där hela kedjan i ordning ger en större betydelse än summan av beståndsdelarna. Kan uppstå genom att förutsättningar skapas i förväg genom *incitament och/eller genom improvisation i spelet.
Deltagare Player Den verkliga personen som deltar på lajvet och spelar en *rollfigur.
Dieges Diegesis Det som är verkligheten inlajv.
Dieges, pre- Diegesis, pre- Den konsekventa *dieges som arrangörerna skapar i förväg.
Dieges, subjektiv Diegesis, subjective Den tolkning varje deltagare gör av inlajvverkligheten.
Diegetisk Diegetic Det som finns inlajv för *rollfigurerna. Vanligtvis synonymt med just ”inlajv”.
Diegetisk situation Diegetic situation Det som händer och uppfattas hända inlajv, inom fiktionen. Synonymt med ”inlajvsituation”.

 

Den diegetiska situationen är subjektiv och tolkas individuellt av *deltagaren.

Dogma, Dogmalajv Dogma Syftar här på lajv arrangerade efter principer från prettomanifestet Dogma 99. Till principerna hör bl a att det ska råda full transparens och att det inte ska finnas någon ”huvudintrig”, representativa tekniker, strid, arrangörsstyrning efter lajvets början mm. Se https://nordiclarp.org/wiki/Dogma_99
Dramaturgi dramaturgy Den inre och yttre strukturen i ett lajv så som den skapas av arrangören.
Enande teknik Integrative technique Arrangörsgrepp som gör *attraktorer starkare och gör lajvet mer ordnat och förutsägbart.
Fabel Fable Summan av de *avsiktliga möjligheterna inför ett visst lajv.
Incitament Incentive En metod som arrangören använder inför ett lajv för att få vissa saker att hända. Den minsta enskilda beståndsdelen i ett incitamentsnät.
Incitamentsnät Incentive web En grupp incitament som hänger ihop med varandra, antingen tematiskt eller genom att utlösare leder till nya incitament, eller en kombination. Kan vara liktydigt med vad som traditionellt kallas “intrig”.
Inlajvsituation Se *Diegetisk situation.
Lajvarrangör Larpwright Den som skapar och arrangerar ett lajv. I den här artikeln syftar det mer specifikt på den/de som skapar ett lajvs fiktion och dramaturgi.
Lajvdimma Fog of larp Den osäkerhet och oförutsägbarhet som uppstår när deltagarna på ett lajv har handlingsfrihet men inte full insyn i dramaturgin.
Lajvsituation Larp situation Det som händer i verkligheten på ett lajv, utanför fiktionen. Vanligtvis synonymt med ”offlajv”.
Pre-dieges Pre-diegesis Se *Dieges, pre-.
Relationer Relationships Alla förhållanden och band mellan olika rollfigurer.
Rollfigur Character Den fiktiva person en *deltagare spelar rollen av på lajvet.
Skingrande teknik Dissipative technique Arrangörsgrepp som gör *attraktorer svagare och gör lajvet mer kaotiskt och oförutsägbart.
SLP NPC (Non-Player Character) SpelLedarPerson, en rollfigur som kontrolleras av arrangörerna.
Startsituation Initial situation Lajvets startpunkt och det som hänt innan, som för eller binder rollfigurerna samman – t ex ett samhälle, en gemensam historia, en uppsättning sociala ritualer.
Story Story Se *Berättelse.
Subjektiv dieges Subjective diegesis Se *Dieges, subjektiv.
Textbas Textbase Lajvmotsvarigheten till en teaterpjäs’ ”manus”: summan av all information som deltagarna förses med inför lajvet, inklusive rollbeskrivningar, gruppbeskrivningar, världsbeskrivningar, etc. Även muntlig information och dramaövningar utgör en del av ”textbasen”.
Öde Fate En absolut instruktion som rollen måste utföra.
Ödesspel Fate play Lajv som helt eller till stor del förlitar sig på *öden som incitament och dramaturgi.
Överintegrativ teknik Overintegrative technique *Enande tekniker som gör lajv än mer förutsägbara genom att ta bort fri interaktion, t ex *öden, att köra över deltagares beslut eller skriva om inlajvhistoria.

 

2 reaktioner till “Incitament och Lajvdramaturgi, Ordlista: Del 1”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s