Incitament och lajvdramaturgi, del 3: Incitamentnät

av Eirik Fatland

Översättning och bearbetning: Theo Axner

 

Läs tidigare delar i artikeln här:


Som framgår av exemplen i förra avsnittet används incitament sällan ensamma. De behöver ofta andra incitament för att få mening, och ett incitament kan utlösa ett annat.  En grupp incitament som hänger ihop med varandra kan man visualisera som ett nät och jag kallar det fortsättningsvis för just ett “incitamentnät”.

Om alla incitament på lajvet hänger ihop har lajvet ett enda incitamentnät. Men det är vanligare att ett lajv har flera nät som sitter ihop inbördes men inte med varandra; t ex ett nät av inbördes frågor för varje grupp, ett “övergripande nät” som involverar alla grupperingar, mindre nät mellan rollfigurer i olika grupper, etc. Ju större och mer allomfattande ett nät blir, desto svårare blir det att förutsäga, och enorma sammankopplade nät är ökänt svåra att hantera – två goda skäl till att arrangörer ofta föredrar att dela in ett lajv i mindre, fristående nät. Å andra sidan kan separata nät som utvecklas oberoende av varandra skapa attraktorer som krockar med varandra och med lajvets övergripande dramaturgi. Om ett övergripande nät etablerar en krigssituation under lajvet kanske de mindre näten som handlar om gruff mellan familjemedlemmar tappar mycket av sin betydelse.
Fortsätt läsa Incitament och lajvdramaturgi, del 3: Incitamentnät

Annons

Webbdesign för lajvhemsidor

av Jojjon Hamrén

Inledning

Så du ska arrangera ett lajv? Kul! Och nu behöver du göra en hemsida, för att kunna nå ut till potentiella deltagare och dela information till de som redan är intresserade.

Jag har valt att dela in den här texten i tre huvuddelar, där samtliga är viktiga komponenter för helheten.

  • Design
  • Teknologi
  • Innehåll

Fortsätt läsa Webbdesign för lajvhemsidor

Workshop för ritualimproviserande

Elli Garperian och Susanne Vejdemo har skrivit ihop en workshopen för att lära en grupp av lajvare att snabbt kunna improvisera fram coola ritualer tillsammans. (Det här är alltså fejkritualer för teaterverksamhet, och inget annat.)

Workshoppen tar ca 20-30 minuter.

Steg 1: Förklara alla ritualers gemensamma uppbyggnad (anatomi)

Steg 2: Presentera verktyg för att skapa en cool magisk känsla

Steg 3: Prova på en ritual

Steg 4: Lite mer teori – ritualledare och deltagare

Steg 5: Prova på en ritual igen

Steg 6: Lite mer teori – efter ritualen

Steg 7: (Om mer tid finns) Mer övningar i smågrupper

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Fortsätt läsa Workshop för ritualimproviserande

Incitament och lajvdramaturgi, del 2 av 3: Olika typer av incitament

av Eirik Fatland

Översättning och bearbetning: Theo Axner

 

Läs del 1 i artikeln här:

Incitament och lajvdramaturgi, del 1 av 3: Lajvdramaturgi


Nu till det saftiga.

Ett incitament är alltså en metod, vilken som helst, som lajvarrangören använder innan lajvet har börjat för att uppmuntra till att vissa händelser ska inträffa under lajvet. Incitament kan vara av många skilda slag. Till exempel:

  • Att skriva två grupper av rollfigurer som är i krig med varandra är ett incitament (konflikt) som uppmuntrar till strider mellan dem under lajvet.
  • Att skriva en tidtabell över dagliga sysslor är ett incitament (schemaläggning) som uppmuntrar till att dessa sysslor utförs och att det sker i en särskild takt.
  • Att gömma de fem delarna av den Enda Ringen som behövs för att rädda världen på olika platser är ett incitament (pussel) som uppmuntrar till en komplicerad skattjakt under hot om förintelse (konflikt).
  • Att beordra en rollfigur att bli kär i den första som kallar honom “lille man” är ett annat incitament (öde) som inleder en berättelse som rollfiguren inte har någon kontroll över.

Fortsätt läsa Incitament och lajvdramaturgi, del 2 av 3: Olika typer av incitament

Musiken som dräkt i Aslans Jyhad

I helgen var jag på en testrunda för lajvet ’Aslans Jyhad’, där spelare får möjligheten att bli heliga krigare i Aslans krig mot Häxan i det magiska landet Narnia. Det var kort och intensivt och episkt. Någon annan kanske skriver mer om själva lajvet, men jag vill ta upp ett specifikt designval som för mig gjorde oerhört mycket för känslan och stämningen och det är valet att låta musik spelas konstant.

Vi hade tre olika settings på detta lajv. I det stora rummet (”Slottshallen”) där Aslans tillfångatagna paladiner befann sig  80% av tiden spelades soundtracks från de olika ”nya” Narniafilmerna. I en liten nisch utanför (”Kapellet”) spelades sång av georgiska munkar. I de rum som vi fick uppleva livet ’Utanför Garderoben’ spelades sorgsam musik, föreläsningstal eller annat i bakgrunden som kunde förstärka det som pågick.

Fortsätt läsa Musiken som dräkt i Aslans Jyhad

Incitament och Lajvdramaturgi, Ordlista: Del 1

 

Svensk term Engelsk term Betydelse
Arrangör Larpwright Se *Lajvarrangör.
Attraktor Attractor En öppning eller spelmöjlighet som deltagarna kan lockas att följa. Attraktorer kan metaforiskt ses som stigar genom *lajvdimman, som leder deltagare i en viss riktning.

Attraktorer är per definition synliga för deltagare, de är ofta den ’synliga’ delen av *incitament och *incitamentnät. Ju starkare attraktorerna är desto mer förutsägbart blir lajvet.

Avsiktliga möjligheter Intentional possibilities Möjligheter eller sannolika utvecklingar som arrangören förutser och planerar för på sitt lajv. Innefattar både scriptade saker och saker spelarna kan tänkas göra.
Bakgrundshistoria Backstory En berättande text om en rollfigurs eller grupps tidigare historia. Används gärna för att plantera incitament i.
Berättelse Story En kedja av händelser, där hela kedjan i ordning ger en större betydelse än summan av beståndsdelarna. Kan uppstå genom att förutsättningar skapas i förväg genom *incitament och/eller genom improvisation i spelet.
Deltagare Player Den verkliga personen som deltar på lajvet och spelar en *rollfigur.
Dieges Diegesis Det som är verkligheten inlajv.
Dieges, pre- Diegesis, pre- Den konsekventa *dieges som arrangörerna skapar i förväg.
Dieges, subjektiv Diegesis, subjective Den tolkning varje deltagare gör av inlajvverkligheten.
Diegetisk Diegetic Det som finns inlajv för *rollfigurerna. Vanligtvis synonymt med just ”inlajv”.
Diegetisk situation Diegetic situation Det som händer och uppfattas hända inlajv, inom fiktionen. Synonymt med ”inlajvsituation”.

 

Den diegetiska situationen är subjektiv och tolkas individuellt av *deltagaren.

Dogma, Dogmalajv Dogma Syftar här på lajv arrangerade efter principer från prettomanifestet Dogma 99. Till principerna hör bl a att det ska råda full transparens och att det inte ska finnas någon ”huvudintrig”, representativa tekniker, strid, arrangörsstyrning efter lajvets början mm. Se https://nordiclarp.org/wiki/Dogma_99
Dramaturgi dramaturgy Den inre och yttre strukturen i ett lajv så som den skapas av arrangören.
Enande teknik Integrative technique Arrangörsgrepp som gör *attraktorer starkare och gör lajvet mer ordnat och förutsägbart.
Fabel Fable Summan av de *avsiktliga möjligheterna inför ett visst lajv.
Incitament Incentive En metod som arrangören använder inför ett lajv för att få vissa saker att hända. Den minsta enskilda beståndsdelen i ett incitamentsnät.
Incitamentsnät Incentive web En grupp incitament som hänger ihop med varandra, antingen tematiskt eller genom att utlösare leder till nya incitament, eller en kombination. Kan vara liktydigt med vad som traditionellt kallas “intrig”.
Inlajvsituation Se *Diegetisk situation.
Lajvarrangör Larpwright Den som skapar och arrangerar ett lajv. I den här artikeln syftar det mer specifikt på den/de som skapar ett lajvs fiktion och dramaturgi.
Lajvdimma Fog of larp Den osäkerhet och oförutsägbarhet som uppstår när deltagarna på ett lajv har handlingsfrihet men inte full insyn i dramaturgin.
Lajvsituation Larp situation Det som händer i verkligheten på ett lajv, utanför fiktionen. Vanligtvis synonymt med ”offlajv”.
Pre-dieges Pre-diegesis Se *Dieges, pre-.
Relationer Relationships Alla förhållanden och band mellan olika rollfigurer.
Rollfigur Character Den fiktiva person en *deltagare spelar rollen av på lajvet.
Skingrande teknik Dissipative technique Arrangörsgrepp som gör *attraktorer svagare och gör lajvet mer kaotiskt och oförutsägbart.
SLP NPC (Non-Player Character) SpelLedarPerson, en rollfigur som kontrolleras av arrangörerna.
Startsituation Initial situation Lajvets startpunkt och det som hänt innan, som för eller binder rollfigurerna samman – t ex ett samhälle, en gemensam historia, en uppsättning sociala ritualer.
Story Story Se *Berättelse.
Subjektiv dieges Subjective diegesis Se *Dieges, subjektiv.
Textbas Textbase Lajvmotsvarigheten till en teaterpjäs’ ”manus”: summan av all information som deltagarna förses med inför lajvet, inklusive rollbeskrivningar, gruppbeskrivningar, världsbeskrivningar, etc. Även muntlig information och dramaövningar utgör en del av ”textbasen”.
Öde Fate En absolut instruktion som rollen måste utföra.
Ödesspel Fate play Lajv som helt eller till stor del förlitar sig på *öden som incitament och dramaturgi.
Överintegrativ teknik Overintegrative technique *Enande tekniker som gör lajv än mer förutsägbara genom att ta bort fri interaktion, t ex *öden, att köra över deltagares beslut eller skriva om inlajvhistoria.

 

Incitament och lajvdramaturgi, del 1 av 3: Lajvdramaturgi

av Eirik Fatland

Översättning och bearbetning: Theo Axner

 

Översättarens förord

Den här artikeln, i original Incentives as tools of larp dramaturgy, publicerades ursprungligen i Knutpunkt-boken Dissecting larp 2005.  Själv upptäckte jag den först häromåret, men då den är bland det bästa jag läst om lajvdramaturgi beslöt jag att göra en svensk översättning; jag tyckte och tycker att den förtjänar att bli läst av en bredare svensk lajvpublik.

Vad är då lajvdramaturgi? Det är helt enkelt hantverket att designa ditt lajv, exempelvis med roller och spelupplägg, så att det som lajvarna upplever motsvarar ungefär det du ville att de skulle uppleva.

Fortsätt läsa Incitament och lajvdramaturgi, del 1 av 3: Lajvdramaturgi

Magiregler från Häxkitteln

Författare: Theo Axner

Ett magisystem som det var både elegant och innovativt för sin tid, var magisystemet på sagolajvet Häxkitteln som Cajsa Lithell m fl arrangerade 1997.

I princip så fanns det fyra trollformler som stod i regelhäftet och som alla utgjordes av en viss rörelse. Om en roll som kunde använda formeln gjorde rörelsen ifråga (allt övrigt, verbala formler osv, var frivilligt att brodera ut med) så spelade man på effekten. Om jag minns rätt var effekterna något i stil med:

Skydd – korsade armar framför sig. Så länge besvärjaren håller armarna så kan ingen komma närmare (eller om det var röra vid hen, minns inte).

Förhäxa – ”skvätta” med fingrarna mot offret under ögonkontakt. Offret förtrollas till att lyda en befallning.

Söva – ena armen riktad mot offret, den andra hålls över huvudet. Offret faller i sömn en stund.

Begränsat men riktigt snyggt system.

 

19212678_10154711755698634_1729997748_o19212638_10154711755828634_1261007836_o

Kulturell appropriering i lajv del 2: Etnicitet, historiska lajv och kläder

En sak som ofta kommer upp när det pratas om kulturell appropriering inom lajv är frågan om vad en får och inte får spela. Det reds i etnicitet, historiska lajv och kläder.

Anna Erlandsson skriver om detta i sin blogg Kulturell appropriering i lajv del 2: Etnicitet, historiska lajv och kläder